Algemene voorwaarden

GOKART EUROPE B.V.

 1. Algemeen
  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
   GoKart: de onderneming, GoKart Europe B.V., gevestigd te Oosterhout, ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nr. 20140771, die zaken aanbiedt, verkoopt, verhuurt, alsmede werkzaamheden of diensten verricht.
   Afnemer: de wederpartij van GoKart bij een overeenkomst of handeling als bedoeld in het vorige lid.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mededelingen, aanbiedingen, diensten en overeenkomsten krachtens welke GoKart zaken verkoopt, verhuurt, diensten levert of werkzaamheden verricht.
  3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door GoKart uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van afnemer worden door GoKart niet aanvaard en blijven buiten toepassing.
 2. Aanbieding
  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding door GoKart van een bestelling of opdracht tot levering of opdracht tot dienstverlening.
  2. Indien in de acceptatie door de afnemer een wijziging ten opzichte van de offerte is aangebracht komt de overeenkomst – voor zover het de wijziging betreft – pas tot stand indien GoKart aan de afnemer heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 3. Prijzen
  1. De prijzen in de GoKart Prijslijst die is gepubliceerd op de website en de prijzen in advertenties gelden voor levering in Nederland en zijn inclusief BTW en inclusief vrachtkosten.
  2. Eventuele montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Opgegeven prijzen kunnen door GoKart worden verhoogd of verlaagd indien de fabrikant of toeleverancier van de betreffende producten de prijzen heeft verhoogd of verlaagd, alsmede indien de overheid de BTW verhoogt of verlaagt dan wel enige andere belasting of heffing oplegt die rechtstreeks van toepassing is op de door GoKart verkochte producten. Bij een prijsverhoging heeft de afnemer het recht de overeenkomst tot levering van het betreffende product binnen 7 dagen na aankondiging van de prijsverhoging te annuleren.
 4. Levering
  1. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de opdracht door GoKart is aanvaard. Indien de afnemer een vooruitbetaling is verschuldigd of indien hij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst informatie ter beschikking dient te stellen, gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.
  2. Een door GoKart opgegeven termijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij GoKart bekende omstandigheden. Leveringstermijnen gelden bij benadering. Overschrijding van een leveringstermijn geeft nimmer recht op enige schadevergoeding. De afnemer die na overschrijding van een opgegeven leverings-termijn GoKart schriftelijk heeft gemaand en een redelijke termijn heeft gegeven alsnog de overeenkomst uit te voeren is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien GoKart niet in staat is de overeenkomst uit te voeren binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn.
  3. Na de aanvaarding van de opdracht door GoKart zal de aflevering van de goederen binnen 7 dagen plaatsvinden. De afnemer is gehouden de nodige gegevens te verstrekken en de nodige maatregelen te treffen teneinde de goederen in ontvangst te kunnen nemen. Kosten van vracht en opslag die gemaakt worden ten gevolge van de omstandigheid dat afnemer de goederen niet in ontvangst neemt op de door GoKart aangekondigde dag en plaats komen voor rekening van afnemer.
 5. Keuring en acceptatie
  1. De afnemer is verplicht om bij aflevering de zaken te controleren op hoeveelheid, hoedanigheid, beschadiging. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld en op het vervoersdocument of afleverbon te worden aangetekend. Gebreken die bij aflevering niet terstond konden worden geconstateerd dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van GoKart te worden gebracht.
  2. Verborgen gebreken dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het tijdstip waarop de afnemer de gebreken heeft ontdekt c.q. had kunnen ontdekken, schriftelijk aan GoKart te worden gemeld.
  3. Goederen die bij aflevering defect blijken te zijn zullen op kosten van GoKart worden geretourneerd. Indien de constatering van een defect plaatsvindt na aflevering zal GoKart het geleverde goed doen ophalen met dien verstande dat goederen of onderdelen die per pakketpost verzonden kunnen worden door de afnemer verzonden zullen worden, eveneens op kosten van GoKart. Bij retournering zal de afnemer ervoor zorgdragen dat het ordernummer van GoKart op het pakket van de retourzending zichtbaar is.
  4. De schade aan goederen die is veroorzaakt door toedoen van afnemer of ten gevolge van omstandigheden die na de aflevering voor risico van de afnemer komen, zal voor rekening van de afnemer komen.
  5. Bij verkoop van goederen via internet, postorder, telefonische verkoopacties, faxacties en overige verkoopactiviteiten op afstand heeft de afnemer het recht de koop gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de zaak – zonder opgaaf van reden – te ontbinden. De goederen zullen in dat geval op kosten van de afnemer aan GoKart worden geretourneerd. De afnemer is tevens verplicht de retour te zenden goederen tegen schade, verlies en diefstal te verzekeren voor de duur van de terugreis. GoKart zal na ontvangst van de retour gezonden goederen de koopprijs, eventueel verminderd met de niet door afnemer betaalde vervoerskosten €19,- per pakket, binnen 30 dagen na ontvangst aan afnemer restitueren.
 6. Garantie
  1. GoKart garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaken overeenkomstig de bepalingen van de garantievoorwaarden van de fabrikant gedurende 24 maanden voor de GoKart en 12 maanden op de lood accu en lader te rekenen vanaf de datum van aflevering aan afnemer en 5 jaar gelimiteerde garantie op lithium accu’s aangekocht na februari 2014. Het tweede jaar zijn de verzendkosten wel voor rekening van de afnemer.Deze garantie is geldig voor GoKarts aangeschaft na 1 januari 2009. Go Karts die voor die tijd zijn aangeschaft hebben een garantie van 1 jaar.
  2. De afnemer is en blijft verantwoordelijk voor een correct gebruik van producten overeenkomstig de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften.
 7. Aansprakelijkheid
  1. In alle gevallen waarin sprake is van onvoldoende functioneren van geleverde producten of onvolkomenheden bij de uitvoering van diensten zal GoKart trachten deze te laten functioneren, respectievelijk uit te voeren als overeengekomen. Indien desondanks sprake is van toerekenbare tekortkoming van GoKart, dan is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van GoKart beperkt tot hetzij gratis herlevering van de gebrekkig gebleken zaken, hetzij tot een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken of diensten waarop de reclame betrekking heeft.
  2. GoKart zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de bedrijfsschade, gevolgschade of stagnatieschade die de afnemer of derden lijden als gevolg van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
 8. Betaling
  1. De overeengekomen prijs voor de bestelde goederen dient te worden voldaan voor de aflevering.
  2. Bij niet tijdige betaling zal GoKart gerechtmatigd zijn de aflevering van de bestelde goederen op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
  3. Bij niet tijdige betaling van een opeisbare factuur zal de afnemer een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Tevens zal afnemer gehouden zijn de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten zijn gefixeerd op 15% van de te vorderen hoofdsom.
 9. Toepasselijk recht, geschillen
   De rechtsverhouding tussen GoKart en afnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter conform de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Oosterhout, juni 2008